III. 1. Veza sa slikom

Slike nose referenciju na stvari koje prepoznajemo, na primer ikona koverte za većinu podrazumeva e-mail. Međutim, mogu postojati i nesporazumi o značenju slika. Za starije generacije koje se sećaju rukom pisanih pisama, koverta može da podrazumeva ljubavno pismo. Razlike u značenju stoga mogu biti generacijske, kao što pokazuje primer koverte, pri tome su takve razlike uvek rezultat društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog okruženja. Potonje je ono na šta se usredsređuje preostali deo ovog modula.

Podelite se u grupe sa dve osobe ili više. Kao grupa, pogledajte sledeće slike (7 predmeta):

Diskutujte i među sobom se dogovore šta svaka slika predstavlja. Nakon ovoga, predstavite priču kojom argumentuje slike prema vašim preferencijama. Referišući se na svaku sliku, napravite kratku priču koja povezuje sve slike u jedan narativ. Trebali bi da zapišete vaš narativ. Možete imenovati slike (npr. stolica, vrata itd), ponoviti ih u vašem narativu i/ili dati opis ili značenje. Nema striktnih pravila za imenovanje, opis ili tumačenje.

Menjajući se ispričajte priču koju ste izmislili drugim grupama. Nakon što predstavljanja svih grupa, diskutuje o razlikama i sličnostima u vašim narativima, načinu na koji ste ih imenovali i opisali slike. Šta mislite, odakle potiču sličnosti i razlike?


Zaboravili ste lozinku?