IV.5. Pisanje sižea

Za ovaj poslednji deo od vas se očekuje da budete u stanju da se nadovežete na lekcije iz ovog modula – učešće publike i zajednička značenja – ali takođe da napravite vezu između ideja, diskusija, znanja, iz prethodna tri modula (kritičko razmišljanje, različitost medija i izvora, čitanje/tumačenje slika).

Za ovo se od vas zahteva da naprave siže za priču koja je od značaja za vas. Možete raditi sami ili u grupi.

Daje im se niz pitanja na koja trebaju da odgovore – radeći u tri grupe po kojima su ranije bili podeljeni – pre izrade njihovog sižea. Ova pitanja će učesnicima pomoći u identifikovanju tema i odlučivanju o vrsti rada u kojem će pisati.

Šta je siže: Siže je neformalan sistem koji se koristi za izradu okvira za razmišljanje o onome šta treba da bude organizacija i eventualni sadržaj vašeg rada. Siže vam pomaže u predviđanju opšte strukture i toka rada.

Može se osloniti na ovu stranicu za uputstva (citirana ispod): http://libguides.usc.edu/writingguide/outline

Pisanje sižea:

 1. Početak

Postoje dva opšta pristupa koja možete preduzeti prilikom izrade sižea za vaš rad:

Siže teme se sastoji od kratkih fraza. Ovaj pristup je od koristi kada se bavite nizom različitih pitanja koja se mogu rasporediti na raznovrsne načine u vašem radu. Pošto kratke freze imaju veći sadržaj od kratkih rečenica, one stvaraju bolji sadržaj iz kojeg možete razraditi vaš rad.

Siže rečenica se radi u punim rečenicama. Ovaj pristup je od koristi kada se vaš rad usredsređuje na složena pitanja u detaljima. Siže rečenica je takođe od koristi jer same rečenice sadrže mnogo više detalja koji su neophodni za izradu rada i dozvoljava vam da te detalje unesete u rečenice umesto stvaranja sižea kratkih fraza koje su nanizane od stranice do stranice.

 1. Koraci za izradu sižea

Jak siže detaljno iznosi svaku temu i podtemu u vašem radu, organizujući ove stavke na takav način da grade vaš argument prema zaključku zasnovanom na dokazima. Pisanje sižea će vam takođe pomoći u zadatku pri ruci i izbegavanju digresije, logičkih zabluda i nedovršenih pasusa.

 1. Identifikujte problem istraživanja. Problem istraživanja je ključna tačka iz koje teče preostali deo sižea. Pokušajte da rezimirate tačke vašeg rada u jednoj rečenici ili frazi. Takođe može biti ključ u odlučivanju o naslovu vašeg rada.
 2. Identifikujte glavne kategorije. Koje će te glavne tačke analizirati? Uvod opisuje sve vaše glavne tačke; preostali deo rada se može iskoristiti za razradu tih tačaka.
 3. Napravite prvu kategoriju. Koja je prva tačka koju elite da pokrijete? Ako se rad usredsređuje oko složenog izraza, definicija bi mogla biti dobar početak. Za rad o određenoj teoriji, iznošenje opšte istorije o teoriji bi mogao biti dobar početak.

Napravite podkategorije. Nakon što ispoštujete ove korake, napravite tačke ispod koje daju podršku vašoj glavnoj tački. Broj kategorija koje koristite zavisi od količine informacija koje pokušavate da pokrijete. Nema tačnog ili pogrešnog broja koji možete iskoristiti.

 1.  Stvari koje treba razmotriti prilikom pisanja sižea
 1. Ne postoji pravilo koje navodi koji je pristup najbolji. Izaberite siže teme ili siže rečenica na osnovu vašeg verovanja da će biti najbolje za vas. Međutim, nakon što počnete sa razradom sižea, poželjno je da se pridržavate jednog pristupa.
 2. U obe vrste sižea, tematskom i rečenica se koriste rimski i arapski brojevi kao i velika i mala slova azbuke, raspoređena u doslednom i rigidnom nizu. Rigidni oblik treba posebno da se koristi ako trebate da predate vaš siže.
 3. Iako je format sižea rigidan, ne treba da budete nefleksibilni o tome kako pišete vaš rad. Često dok istražujete istražni problem (tj. prelistavate istražnu literaturu), pogotovo ako niste upoznati sa temom, trebate da predvidite verovatnoću da bi vaša analiza mogla da ode u suprotnom smeru. Ako se promeni fokus u vašem radu ili ako trebate da dodate nove delove, onda slobodno preorganizujte siže.

Ako je potrebno, organizujte glavne tačke vašeg sižea po hronološkom redosledu. U radovima u kojima trebate da ispratite istoriju ili hronologiju dešavanja ili pitanja, važno je da uredite vaš siže na isti način, znajući da je lakše da rearanžirate stvari sada nego kada ste skoro pri kraju sa vašim radom.

Sledeća pitanja će vam pomoći u identifikaciji teme i izradi plana za pisanje sižea.

Odgovorite na sledeća pitanja:

 • Koje je pitanje važno za vas?
 • Zašto je važno?
 • Šta bi želeli da kažete?
 • Ko bi bila vaša publika?
 • Koga bi ste intervjuisali? Zašto?
 • Kakve bi izvore koristili? Zašto?
 • Kako bi ste se osigurali da se čuju u drugačiji glasovi i perspektive?
 • Kakve bi slike koristili? Zašto?
 • Koji medijski format bi bio najprikladniji za vašu priču? Zašto?
 • Kakvu vrstu publike imate na umu prilikom pisanja priče? Na koji način bi želeli da oni učestvuju?

 

Siže:

Možete se pozvati na sledeći wiki izvor kako bi dobili više informacija i dodatnih uputstava.

http://www.wikihow.com/Write-an-Outline

ispod je primer koji možete upotrebiti

 

 1. Izaberite temu
 1. Odlučite se o vašem glavnom cilju: ubeđenje, informacija ili refleksija. Ako pišete ubeđujući, analitički rad, napišite izjavu teze.
 1. Prikupite pomoćni materijal
 1. Izaberite vrstu sižea (jedna vrsta je prikazana ispod)

 

Siže za esej od pet pasusa

 

Naslov: ____________________

 

Uvod

Uvodna izjava

Izjava teze: ____________________

 

Razrada

Prva podržavajuća ideja (tematska rečenica): ____________________

____________________

____________________

____________________

 

Druga podržavajuća ideja (tematska rečenica): ____________________

____________________

____________________

____________________

 

Treća podržavajuća ideja (tematska rečenica): ____________________

____________________

____________________

____________________

 

Zaključak

Zaključna izjava

Ponovno izjavljivanje teze: ____________________


Zaboravili ste lozinku?